Härmed försäkrar LUDA.farm att denna typ av radioutrustning av typ farmCam, art nr. 1024, överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

http://ludamanuals.com/farmcam-eu-forsakran-om-overensstammelse

Meddelande rörande upphovsrätt

Den här trycksaken, inklusive alla fotografier, illustrationer och all mjukvara är, med alla rättigheter reserverade, skyddad under internationella lagar om upphovsrätt. Denna handbok eller delar av dess innehåll får ej återpubliceras eller återskapas utan författarens skriftliga tillstånd.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan förvarning. Tillverkaren ansvarar ej och utfärdar inga garantier rörande dess innehåll och friskriver sig specifikt alla antagna garantier för säljbarhet eller lämplighet för särskilda ändamål. Tillverkaren reserverar rätten att revidera publikationen och göra ändringar från tid till annan utan krav på tillverkaren att meddela någon part om sådana revideringar eller ändringar.

Ansvarsbegränsning

UNDER INGA OMSTÄNDEIGHETER SKA LUDA.farm ELLER DERAS LEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SKADOR AV NÅGOT SLAG (MED ANDRA ORD FÖRLUSTSKADOR,

VINSTBORTFALL, PROGRAMVARUÅTERSTÄLLNING, ARBETSAVBROTT, FÖRLUST AV SPARAD DATA ELLER ANDRA KOMMERSIELLA SKADOR ELLER FÖRLUSTER.) ORSAKADE AV TILLÄMPNING ELLER OLÄMPLIGT BRUK AV PRODUKTEN, ÄVEN I DE FALL DÅ LUDA.farm INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDNA SKADOR. DÄRUTÖVER KOMMER LUDA.farm EJ HÅLLAS ANSVARIGA FÖR KRAV FRÅN TREDJE PART MOT KUNDEN FÖR FÖRLUSTER ELLER SKADOR. LUDA.farm KOMMER INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDINGHETER ANSVARA FÖR SKADOR ÖVERSTIGANDE DET BELOPP LUDA.farm MOTTOG FRÅN SLUTKONSUMENTEN FÖR PRODUKTEN.